Zasady i Warunki

1. Cel

ArteKino Fondation, ARTE France Cinéma & Moving Scope SAS ("Spółka") publikuje i zarządza stroną internetową ArteKino ("ArteKino", "Strona"). Wśród innych działań, ArteKino ma na celu zapewnienie lepszej widoczności dla wybranych filmów prezentowanych na prestiżowych festiwalach poprzez udostępnienie ich do publicznych projekcji online na ograniczony czas i ograniczoną liczbę wyświetleń. Niniejszy dokument opisuje usługi pomocnicze proponowane przez ArteKino w tym kontekście i określa prawa i obowiązki Użytkowników Strony.

2. Wydawca

ArteKino jest publikowane przez ArteKino Fondation z biurami mieszczącymi się w ARTE France Cinéma 8 Rue Marceau 92130 Issy les Moulineaux. RCS Nanterre: 383 987 864. Dyrektor zarządzający: Olivier Père.

ArteKino jest publikowane przez MOVING SCOPE SAS, którego kapitał wynosi 169 000 €, zarejestrowanym w rejestrze spółek w Paryżu pod numerem 519 405 401. Jego biuro mieści się pod adresem: 59 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paryż. Reprezentowany jest przez swojego przewodniczącego Alessandro RAJA. Tel: +33173741914 Redaktor wydawniczy: Alessandro RAJA.

ArteKino jest także publikowane przez ARTE France Cinéma z biurami mieszczącymi się w ARTE France Cinéma 8 Rue Marceau 92130 Issy les Moulineaux. RCS Nanterre: 383 987 864. Dyrektor zarządzający: Olivier Père.

Usługa hostingu internetowego: SAS OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France Telefon: 0899 701 761

3. Definicje

"Rejestracja": usługa oferowana przez Firmę na Stronie, która umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, w tym do rezerwacji i selekcji Filmów dostępnych na Stronie.

"Użytkownik": osoba, która zarejestrowała się w Witrynie.

"Warunki korzystania" (WK): ten dokument.

"Konto": konto, które może utworzyć dowolny Użytkownik Witryny. Konto zapewnia dostęp do osobistej przestrzeni Użytkownika w Witrynie zawierającej zarezerwowane filmy.

"Firma": ArteKino Fondation, ARTE France Cinéma & Moving Scope SAS.

"Filmy": wszelkie utwory audiowizualne wymienione w Witrynie (filmy fabularne, krótkie filmy, filmy dokumentalne itp.).

"Witryna": interaktywna usługa elektroniczna obsługiwana przez Firmę i dostępna pod adresem https://www.artekinofestival.com/

"Gość": każdy odwiedzający Witrynę i Serwis, niezależnie od tego, czy jest Użytkownikiem.

4. Dostęp i rejestracja

4.1 Dostęp: Usługi oferowane przez Spółkę są dostępne za pośrednictwem Witryny. W celu przeglądania Filmów i uzyskiwania dostępu do różnych funkcjonalności Strony, Użytkownik musi nieodwołalnie zaakceptować niniejszy WK. Firma może aktualizować WK w dowolnym czasie, a Użytkownicy są regularnie zapraszani do korzystania z niego. Dostęp do Strony jest stały, z wyjątkiem okresowych przeglądów i aktualizacji serwerów Witryny, które mogą powodować sporadyczne i tymczasowe przerwy.

4.2 Rejestracja na stronie, korzystanie z Usługi: Aby uzyskać dostęp do Usług oferowanych na Stronie, w szczególności do Pokazów Filmowych, należy zostać Użytkownikiem na Stronie. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Osoba, która chce zostać Użytkownikiem, musi wypełnić formularz rejestracyjny, który zobowiązuje się wykonać sumiennie. ArteKino może odmówić zaakceptowania dowolnego Użytkownika, który w żadnym wypadku nie spowoduje roszczeń Użytkowników, ani żadnych zobowiązań ArteKino. Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania (e-mail, hasło itp.) i utrzymania dostępu do swojego Konta jako prywatnego i osobistego. Jakiekolwiek połączenie z jego Kontem lub przesyłanie danych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony, będzie uważane za dokonane przez Użytkownika i będzie jego wyłączną odpowiedzialnością. Będzie on w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek (nieautoryzowane) korzystanie z jego Konta przez jakąkolwiek stronę trzecią. Użytkownik niezwłocznie powiadomi Firmę w przypadku, gdy dowie się o nieautoryzowanym dostępie do swojego Konta. Rejestrując się w usłudze i biuletynie (system opt-in), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od wydawców o nowych treściach dodanych do ich Witryn.

4.3 Dezaktywacja lub usunięcie konta: Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania, dezaktywacji lub usunięcia konta użytkownika, który naruszył niniejszy WK lub nie wypełnił swoich zobowiązań. W żadnym wypadku odmowa, dezaktywacja lub usunięcie Konta użytkownika nie spowoduje powstania jakiegokolwiek odszkodowania dla Użytkownika.

4.4 Dowód cyfrowy: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane zarejestrowane na Stronie stanowią dopuszczalny i ważny dowód wszystkich transakcji zawartych za pośrednictwem Witryny oraz danych przesyłanych za pośrednictwem Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dowód cyfrowy ma pełną moc prawną, a w szczególności wyraża zgodę na elektroniczną akceptację tych WK, zgodnie z zaznaczeniem przez Użytkownika pola "Przeczytałem i zrozumiałem warunki" (niniejszy WK) na końcu rejestracji Użytkownika.

5. Dostęp do filmów

5.1 Lokalizacja: Strona jest dostępna z dowolnego miejsca na świecie. Ograniczenia geograficzne mogą jednak ograniczać dostęp do filmów w zależności od kraju użytkownika i zgodnie z ograniczeniami nałożonymi przez posiadaczy praw do filmu.

5.2 Projekcje: Każdy użytkownik może wyświetlić filmy dostępne w swoim kraju tylko raz, od daty rozpoczęcia Festiwalu. Po rozpoczęciu przez użytkownika projekcji filmu można go wznowić do momentu zakończenia Festiwalu. Można to zrobić tylko w okresie dostępności Filmu na ARTE Kino, zgodnie z decyzją dyskrecjonalną Spółki, w szczególności na podstawie zezwoleń udzielonych przez posiadaczy praw do filmu oraz przez partnerów Festiwalu. Całkowita liczba seansów na Film jest ograniczona do określonej liczby. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przegląd filmu nie jest już dostępny. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania każdej projekcji trwającej krócej niż 5 minut, która nie została wznowiona w okresie dłuższym niż 48 godzin, w celu ponownego udostępnienia jej innym Użytkownikom platformy. Pokazy będą dostępne w postaci transmisji strumieniowej. Każda projekcja jest ściśle osobista. W żadnym wypadku projekcje nie mogą się odbywać na terminalu, ani w warunkach umożliwiających wspólne oglądanie. Każda projekcja oznacza pełną i bezwarunkową akceptację WK.

5.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydawcy mają dostęp do nazwisk osób, które oglądają filmy. Użytkownik ma prawo poprosić wydawców o usunięcie tych informacji, jeśli tego zechce i kiedy tego zechce

6. Dane osobowe

6.1 Pliki danych osobowych Platformy są traktowane ostrożnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystając z Usługi i subskrybując Konto, Użytkownicy akceptują przetwarzanie swoich Danych Osobowych w ramach niniejszej klauzuli. Wydawcy przywiązują dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych Użytkowników i zapewniają, że żadne Dane Osobowe nie zostaną skomercjalizowane na rzecz stron trzecich.

W związku z powyższymi szczegółowymi celami, Wydawcy w koniecznym zakresie świadcząc swoje Usługi, mogą przekazywać dane osobowe na arenie międzynarodowej, w celu przechowywania Usług i związanych z nimi Danych Osobowych, zezwolić Wydawcom lub ich podwykonawcom na aktualizację specyfikacji technicznej platformy, nawiązując partnerstwo z usługami stron trzecich w ramach obowiązujących przepisów.

6.2 Wydawcy stosują odpowiednie środki standardów branżowych, w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Jednak żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i dlatego nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Zrozumiałym jest, że Wydawcy nie mają dostępu do haseł swoich Użytkowników. Wydawcy powiadamiają organ regulacyjny CNIL zgodnie z art. 33 i 34 RGPD w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa w ramach procesu przetwarzania danych osobowych.

6.3 Zgodnie z ustawą "informatique et liberté" z dnia 6 stycznia 1978 r. ze zmianami oraz z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich modyfikacji, mogą oni uzyskać dostęp i otrzymać w obecnie używanym formacie własnych informacji poprzez wysłanie żądania do Wydawców. Użytkownicy mają stałe prawo do uzyskiwania dostępu i modyfikowania swoich danych osobowych i mogą prosić administratora witryny: info@artekino.com o ich modyfikację. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych bezpośrednio w Witrynie, uzyskując dostęp do strony "MY INFO" na swoim koncie. Użytkownicy mogą również, z uzasadnionych przyczyn, sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych. Użytkownicy mają również prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym), prawo do określenia wytycznych obowiązujących po śmierci, prawo do ograniczenia działania, prawo do przenoszenia. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach mogą odwiedzić stronę internetową CNIL: https://www.cnil.fr/. Taki sprzeciw może spowodować niemożność korzystania z Usług. Użytkownicy mogą napisać sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych wykorzystując swoje prawo do anulowania, określając wytyczne po śmierci i ograniczając działania pod następującym adresem: MOVING SCOPE 59 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paryż, Francja.

6.4 Użytkownicy potwierdzają, że w przypadku szkód poniesionych w związku z wykorzystaniem przez Wydawców ich danych osobowych, będą one ograniczone zgodnie z klauzulą odpowiedzialności zawartą w artykule 9 niniejszego WK.

6.5 Wydawcy przekazują dane Użytkowników w następujących przypadkach: Transfer firmom siostrom lub firmom matkom, które podlegałyby niniejszemu WK, lub wymuszają dyspozycje, które mają przynajmniej ten sam poziom ochrony: Transfer do partnerów B2B po zawarciu umowy z Wydawcami, i którzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych, tak jak to robią Wydawcy: Transfer do podwykonawców, którzy są odpowiedzialni w imieniu Wydawców za świadczenie usług, takich jak zamówienia sprzętu, płatności (karta kredytowa), przetwarzanie opóźnionych płatności, usługi dla klientów, lub przetwarzanie danych: Transfer w przypadku restrukturyzacji firmy, takiej jak fuzje i przejęcia oraz przeniesienie ważnej części lub wszystkich udziałów Wydawców: W ramach zobowiązań prawnych.

6.6 Jeśli jest zalecane przez prawo, w przypadku przekazywania danych osobowych do podwykonawców w ramach niniejszego artykułu, wydawcy zawrą dokładną umowę zgodnie z decyzją komisji UE (2010/87 / UE) i zgodnie ze standardowymi klauzulami dotyczącymi transferu danych osobowych do krajów trzecich, gdzie znajdują się podwykonawcy.

6.7 Platforma może umożliwiać Użytkownikom udostępnianie niektórych treści Platformy w Usługach Stron Trzecich, w szczególności w sieciach społecznościowych. Udostępnianie za pośrednictwem Usług Stron Trzecich niektórych informacji publikowanych przez platformę zwykle wymaga od użytkowników zaakceptowania warunków korzystania z tych Usług Stron Trzecich i ewentualnie udostępnienia Usługom Stron Trzecich niektórych informacji przekazanych wydawcom. To połączenie z Usługami Stron Trzecich nie wchodzi w zakres odpowiedzialności Wydawców i Użytkownicy łączą się na własne ryzyko oraz zgodnie z warunkami korzystania i usług Usług Stron Trzecich. Użytkownicy rozumieją w szczególności, że Usługi Osób Trzecich będą w stanie gromadzić informacje o nich oraz o ich korzystaniu z Platformy, jeśli udostępniają niektóre treści dotyczące swoich usług, w szczególności odnośników internetowych z Platformą.

6.8 Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości i ofert handlowych od usług dostarczanych przez Wydawców w jakikolwiek sposób, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą otrzymywać także biuletyn na adres e-mail, który podali na swoim koncie. Rozumie się, że użytkownicy, jeśli chcą, będą mogli zrezygnować z wszelkich wysyłanych wiadomości elektronicznych, takich jak biuletyny, klikając na "wypisz się" na końcu każdej komunikacji elektronicznej.

6.9 Zamknięcie/usunięcie konta. Użytkownik ma prawo zażądać od Wydawców, aby jego konto zostało usunięte, wraz z wszystkimi istotnymi informacjami niego dotyczącymi. Użytkownik rozumie, że Wydawcy mogą zlikwidować wszystkie informacje oraz dane zapisane na jego koncie w ciągu 5 (pięciu) dni od żądania. Wydawcy usuwają również adres e-mail wspomnianego użytkownika z bazy danych biuletynów.

7. Własność intelektualna. Filmy i treści dostępne w Witrynie

Korzystanie z dowolnych Filmów i treści dostępnych na Stronie podlega postanowieniom artykułu L. 122-5 1 ° i 2 ° francuskiego Code de la propriété intellectuelle, w szczególności jest ściśle ograniczone do użytku prywatnego. W szczególności prywatne użycie wyklucza jakąkolwiek publiczną lub zbiorową reprezentację lub transmisję filmu. Wszelkie pobieranie, publikacja, wypożyczanie, wymiana, duplikacja, powielanie lub przekazywanie całości lub części Filmów i ich treści są surowo zabronione. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania powyższych warunków użytkowania i przepisów ustawowych. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie Filmów i treści dostępnych na Stronie stanowi piractwo i podlega karze zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi własność intelektualną. Witryna i wszystkie jej składniki, w tym między innymi: informacje, bazy danych, oprogramowanie, wizualizacje itp. stanowią wyłączną własność Firmy, która jest właścicielem wszystkich praw autorskich i pokrewnych oraz, ogólniej, wszelkich praw do eksploatacji w stosunku do nich. Wszelkie zmiany, wykorzystanie, powielanie, reprezentacja, wykorzystanie komercyjne lub, ogólnie, wszelkie nieuprawnione użycie powyższych elementów jest surowo zabronione i może prowadzić do postępowania sądowego. Ogólnie rzecz biorąc, cały tekst, komentarze, prace, ilustracje, obrazy, znaki towarowe, logotypy, znaki wyróżniające używane w Filmach i / lub publikowane na Stronie są chronione prawem własności intelektualnej. Wszelkie prawa do powielania, reprezentowania, nadawania, transmisji itp. są ściśle zastrzeżone dla ich autorów i / lub wszelkich posiadaczy praw tym samym. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania powyższych warunków użytkowania i powstrzymania się od wszelkich aktów piractwa. ArteKino, Moving Scope, ARTE potwierdzają, że ArteKino może chronić filmy przed nielegalnym kopiowaniem lub używaniem i może używać dowolnej technologii ochrony treści. Użytkownicy są świadomi, że wspomniana ochrona może powodować ograniczenia w użyciu, w szczególności w sposób opisany w artykule 5 niniejszych WK. Użytkownicy zobowiązują się nie zmieniać ani omijać wspomnianych środków ochrony treści. "ArteKino" "Festivalscope.com" i "ARTE" i ich logo są chronionymi znakami towarowymi i / lub znakami wyróżniającymi. Użytkownikom nie wolno w jakikolwiek sposób wykorzystywać powyższych elementów bez wyraźnej zgody Firmy. Zgoda Użytkowników z tymi postanowieniami jest podstawowym warunkiem dla Firmy, która zastrzega sobie prawo do zawieszenia, anulowania i / lub wymówienia Kont Użytkowników, którzy naruszą wymienione warunki, bez uszczerbku dla praw Firmy i wszystkich zainteresowanych posiadaczy praw do ubiegania się o odszkodowanie i / lub odszkodowania w sądzie za wszelkie poniesione straty.

8. Odtwarzacz wideo

ArteKino używa odtwarzacza wideo Moving Scope, umożliwiając Użytkownikowi przeglądanie programów z napisami w różnych wersjach językowych dostępnych na platformie. Firma geolokalizuje dostęp do filmów na różnych terytoriach zgodnie z dostępnością praw, aby przyznać lub odmówić dostępu do odtwarzacza. Surowo zabrania się zmieniania tych danych i dezaktywowania tych warunków dostępu do filmów. Zabronione jest również ominięcie, dezaktywacja lub modyfikacja warunków dostępu.

Według Umowy z posiadaczami praw, prawidłowe korzystanie z odtwarzacza wideo, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, umożliwia oglądanie filmów za pomocą funkcji przesyłania strumieniowego. Nie pozwala to użytkownikowi na ciągłe pobieranie filmów oferowanych przez odtwarzacz wideo. W związku z tym zapisywanie całości lub części Programów, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych przez prawo, jest surowo zabronione.

Ponadto publikacja, publiczne udostępnianie lub publiczne udostępnianie oprogramowania, aplikacji, strony internetowej itp., która umożliwia ominięcie normalnego działania odtwarzacza wideo, w szczególności w celu trwałego pobrania całości lub części Programów, jest zabronione.

9. Odpowiedzialność

Firma w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w związku z / spowodowane przez: - techniczną niezgodność pomiędzy Filmami, a sprzętem / oprogramowaniem monitorującym używanym przez Użytkownika; - każda niedostępność Witryny; - niedostępność jakichkolwiek Filmów na Stronie; - każde zdarzenie kwalifikujące się jako siła wyższa, zgodnie z orzecznictwem Cour de cassation. Linki hipertekstowe na Stronie mogą odnosić się do innych stron lub informacji generowanych przez strony trzecie, których Firma nie kontroluje. Firma w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za treści publikowane na stronach internetowych osób trzecich, w szczególności w przypadku, gdy wspomniana zawartość narusza jakiekolwiek prawa stron trzecich i / lub odpowiednie przepisy prawne i regulacyjne. Firma dołoży wszelkich starań, aby filmy i inne treści dostępne na Stronie były zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi, w szczególności dotyczącymi własności intelektualnej. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności w przypadku, gdy Filmy i / lub inne treści opublikowane na Stronie naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich lub przepisy prawne i regulacyjne. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do Treści publikowanych na Stronie przez Użytkowników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Treści publikowane w Witrynie (filmy, informacje, wizualizacje, wszelkie treści publikowane przez Spółkę i wszystkie treści publikowane przez użytkowników) nie mogą być wykorzystywane w sądach, ani wykorzystywane jako rekomendacja..

10. Kontakt, wsparcie, roszczenia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub roszczeń związanych z Witryną można skontaktować się z Firmą pod adresem: info@artekinofestival.com

11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze WK należy interpretować zgodnie z prawem francuskim. Wszelkie spory w związku z tym, będą rozstrzygane przez sądy w Paryżu.